Klienci

Spółki należące do Grupy Kapitałowej ENEA obsługują ponad 2,4 mln Klientów. Zgodnie ze Strategią Korporacyjną Grupy Kapitałowej ENEA na lata 2010 – 2015 z perspektywą do 2020 roku do priorytetów Grupy należą działania na rzecz usprawniania jakości obsługi Klientów i efektywności dostarczania im usług.

Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej ENEA jest handel, wytwarzanie oraz dystrybucja energii elektrycznej. Spółki wchodzące w jej skład zajmują się także świadczeniami usług z zakresu elektroenergetyki, obsługą Klientów oraz działalnością dodatkową wspierającą jej funkcjonowanie.

Spółka ENEA S.A. zajmuje się hurtowym obrotem oraz sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym indywidualnym oraz instytucjonalnym. Spółka posiada biura sprzedaży w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. ENEA S.A. sprzedaje energię elektryczną również Klientom przyłączonym do sieci innych operatorów niż ENEA Operator. W 2012 roku spółka sprzedała takim Klientom około 3,1 TWh energii. W imieniu i na rzecz ENEA S.A. obsługą Klienta indywidualnego zajmuje się spółka ENEA Centrum.

2,1 mln Klientów indywidualnych
0,3 mln Klientów instytucjonalnych (w tym przedsiębiorstwa, samorządy)

ENEA Operator dostarcza energię elektryczną do ponad 2,4 mln Klientów w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Spółka działa na obszarze 58 213 km², na terenie 6 województw: wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz, w niewielkiej części, dolnośląskiego i pomorskiego.

Program zgodności ENEA Operator

Fakt pełnienia funkcji niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego nakłada na ENEA Operator szczególne obowiązki. Dlatego, zgodnie z art. 9d ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, opracowaliśmy i stosujemy Program Zgodności.

Celem przyjętego przez nas Programu Zgodności jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu oraz potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego. Program Zgodności obowiązuje od dnia 30.06.2011. Został przyjęty Uchwałą Zarządu ENEA Operator Sp. z .o.o. z dnia 21.03.2011, a następnie zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją nr DPK-7124-9(5)2011/MiKo z dnia 30.03.2011.

Obszary, w których ENEA Operator Sp. z o.o. gwarantuje równie traktowanie i niedyskryminację to:

  • przyłączanie do sieci dystrybucyjnej,
  • świadczenia usług dystrybucyjnych i zmiany sprzedawcy,
  • realizacja skarg i reklamacji,
  • likwidacja zakłóceń i awarii,
  • udostępnianie danych pomiarowych służących do rozliczeń, bilansowania, i rozliczania niezbilansowania użytkowników systemu,
  • ochrona informacji sensytywnych,
  • udostępnianie informacji użytkownikom systemu i potencjalnym użytkownikom systemu.

 Pełna treść Programu jest dostępna na stronie www.operator.enea.pl.

W 2012 roku Grupa Kapitałowa ENEA nie zanotowała znaczących kar wynikających z niezgodności z przepisami.