SŁOWNIK POJĘĆ

CHP – (ang. Combined Heat and Power)

Systemy wytwarzające energię i ciepło w kogeneracji.

Czerwone certyfikaty

Świadectwa pochodzenia energii ze źródeł konwencjonalnych wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Sustainability and Responsibility).   Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach. 
IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED). Dyrektywa ta zaostrza standardy emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Interesariusz

Osoba lub grupa osób zainteresowana jakimikolwiek decyzjami lub działaniami organizacji. Interesariusz to każdy, kto wpływa na organizację i każdy na kogo ona wpływa.

Kogeneracja

Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni.

Łańcuch dostaw

Sekwencja działań lub stron dostarczających produkty lub usługi dla organizacji. 

Mg

Megagram, inaczej tona.

MWe

Megawat mocy elektrycznej.

MWh

Megawatogodzina.

OZE

Odnawialne źródła energii. Jest to, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne: „źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.”

Społeczni inspektorzy pracy

Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy. Społeczni inspektorzy pracy współdziałają z PIP i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy. Podstawowy zakres działalności społecznego inspektora pracy określony jest w ustawie z dnia 24 czerwca 1983 roku o Społecznej Inspekcji Pracy (Dz.U. z dnia 30 czerwca 1983).

Ustawa Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984).

WCAG 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)

to opracowany przez konsorcjum W3C zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron www, aby przygotować stronę maksymalnie dostępną, w tym dostępną dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik  wypadkowości – Rozumiany jako wskaźnik częstości wypadków (W).  

Jest to stosunek liczby wypadków do liczby zatrudnionych pracowników,  liczony wg wzoru: liczba wypadków dzielona przez liczbę zatrudnionych osób ogółem, pomnożona razy 1000.

Wskaźnik odejść  

Wskaźnik rozumiany jako stosunek liczby odejść pracowników do ogółu zatrudnionych, liczony wg wzoru: liczba osób, które odeszły (ogółem oraz w danej kategorii) dzielona przez liczbę zatrudnionych ogółem, pomnożona razy 100.

Zielone certyfikaty

Świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ZUZP

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.  Jest to porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które określa m.in. takie kwestie jak obowiązki pracodawcy wobec pracowników oraz gwarantowane uprawnienia pracownicze.