Społeczeństwo

Działania prowadzone w Grupie Kapitałowej ENEA na rzecz społeczności są zarządzane na podstawie kompleksowej Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej ENEA, wdrożonej w 2011 roku. Uzupełnia ją dokument Polityka zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej ENEA. Oba dokumenty precyzują dwa kierunki rozwoju działań zaangażowania społecznego: Środowisko i Społeczność. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ENEA mogą wspierać różnorodne inicjatywy społeczne, jeśli są one zgodne z tymi kierunkami.  

Kierunek „Środowisko” - obejmuje wszelkie działania wspierające ochronę środowiska naturalnego. Spółki Grupy Kapitałowej ENEA działają na rzecz środowiska poprzez autorskie projekty edukacyjne skierowane do interesariuszy np. „W kontakcie z naturą” oraz wspieranie projektów prowadzonych przez partnerów społecznych, np. „Ciuch w Ruch” na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Zgodnie z Polityką zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej ENEA spółki mają możliwość wspierania działań ekologicznych poprzez darowizny finansowe lub rzeczowe, bezpłatne świadczenie usług, a także udzielanie wsparcia logistycznego oraz merytorycznego.

Kierunek „Społeczność” - obejmuje inicjatywy wspierające rozwój lokalny społeczności, w których działają spółki Grupy Kapitałowej ENEA. Spółki realizują własne projekty i współpracują z partnerami społecznymi - stowarzyszeniami, szkołami, uczelniami, domami dziecka, ośrodkami opieki społecznej, szpitalami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego. Grupa Kapitałowa ENEA wspiera projekty i działania ukierunkowane na rozwój lokalny, poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i promocję zdrowego trybu życia.

Potencjalni partnerzy i beneficjenci mają możliwość ubiegania się o wsparcie inicjatyw społecznych m.in. poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie internetowej ENEA S.A. Zgodnie z Zasadami przyznawania darowizn przez Zarząd ENEA S.A., przy ocenie wniosków brane są pod uwagę takie kwestie jak: doświadczenie organizacji zgłaszającej w realizacji projektów społecznych, cele statutowe, poziom spójności inicjatywy z kierunkami zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej ENEA, ilość bezpośrednich beneficjentów, a także korzyści jakie projekt przynosi zaangażowanym stronom.

Informacje o zasadach przyznawania darowizn są udostępnione w zakładce CSR na stronie internetowej ENEA S.A. Łączna kwota darowizn przekazanych w 2012 roku przez raportujące spółki Grupy Kapitałowej ENEA wyniosła 1 239 720,74 złotych.