Środowisko

Zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego a działalnością Grupy Kapitałowej ENEA, zwłaszcza spółek segmentów „wytwarzanie” i „dystrybucja” mają przełożenie na skalę oraz charakter działalności firmy. Dlatego też są one uwzględniane w strategii firmy.  

Priorytetowe aspekty w obszarze środowiskowym Grupy Kapitałowej ENEA:

  • emisje dwutlenku węgla, energia i jej wykorzystywanie,
  • woda – skala jej wykorzystywania oraz odpowiedzialności związane z minimalizacją potencjalnych negatywnych wpływów na zasoby wodne,
  • gospodarka odpadami,
  • surowce – w szczególności wykorzystywane w głównej działalności Grupy Kapitałowej ENEA, tj. do produkcji energii,
  • zgodność z zapisami prawa w obszarze wpływu na środowisko i jego ochrony.

Ponadto analiza wewnętrzna firmy oraz opinie i oczekiwania jej interesariuszy wskazały dodatkowe ważne kwestie. Pierwsza z nich to temat działań i planów firmy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Druga kwestia dotyczy emisji gazów innych niż dwutlenek węgla, a mających znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego.

Grupa Kapitałowa ENEA analizuje swój wpływ na środowisko, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Następnie raportuje właściwym regulatorom i jednostkom administracji publicznej informacje z tego zakresu. Ponadto Grupa stosuje się do dyrektyw i wytycznych międzynarodowych.