Wyszukiwarka GRI

WSKAŹNIKI OGÓLNE  (General Standard Disclosure) – CORE
Wskaźnik Wytyczne GRI G4 Stopień raportowania  Weryfikacja zewnętrzna
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji  na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. Pełne  Brak 
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3 Nazwa organizacji. Pełne Brak
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. Pełne Brak
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej. Pełne Brak
G4-6 Liczba krajów, w których organizacja prowadzi operacje. Pełne Brak
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji. Pełne Brak
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. Pełne Brak
G4-9 Skala działalności organizacji. Pełne  Brak
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu, w podziale na płeć.  Pełne  Brak
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. Pełne  Brak
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji. Częściowo
Brak
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. Pełne  Brak
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. Pełne  Brak
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. Pełne  Brak
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych. Pełne  Brak
ISTOTNE ASPEKTY I ICH GRANICE 
G4-17 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich  nie są objęte raportem.  Pełne Brak
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych istotnych aspektów.  Pełne Brak
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.  Pełne Brak
G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.   Pełne  Brak
G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z  istotnych aspektów na zewnątrz organizacji.   Pełne  Brak
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). Pełne. Brak korekt.  Brak
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic aspektów.  Pełne  Brak
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. Pełne  Brak
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy. Pełne Brak
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem  czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.  Pełne Brak
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.   Częściowo. Brak szczegółowych informacji o tym, na które dokładnie aspekty i kwestie wskazywały poszczególne grupy interesariuszy.  Brak
PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania.   Pełne Brak
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu.  Pełne Brak
G4-30 Cykl raportowania.  Pełne Brak
G4-31 Osoba kontaktowa. Pełne Brak
G4-32 a.Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację
b.Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
c.Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej ( jeśli taka weryfikacja miała miejsce. 
Pełne Brak
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym. Pełne  Brak
NADZÓR 
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne  za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.   Pełne  Brak
ETYKA I RZETELNOŚĆ 
G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w  kodeksach postępowania i kodeksach etycznych. Pełne  Brak
WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
ASPEKT Wskaźniki Wytyczne GRI G4 Stopień raportowania Weryfikacja zewnętrzna
Kategoria: Środowisko 
Surowce G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. Częściowe. Zaraportowano informacje dotyczące wagi kluczowych surowców.  Brak
Surowce G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem "Surowce"  Pełne Brak
Energia  G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii. Pełne Brak
Energia  G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Energia”. Pełne Brak
Woda  G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła. Częściowe. Brak podziału na źródła.  Brak
Woda  G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Woda”. Pełne Brak 
Emisje G4-EN15 Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. Pełne Brak
Emisje G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. Pełne Brak
Emisje G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”. Pełne Brak 
Odpady  G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.  Częściowe. Brak podziału wg metody postępowania z odpadem.  Brak
Odpady  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Odpady”. Pełne Brak
Poziom zgodności z Regulacjami G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Pełne Brak
Poziom zgodności z regulacjami G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Poziom zgodności z regulacjami"  Pełne Brak
Kategoria: praktyki zatrudnienia i godna praca
Zatrudnienie G4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region. Częściowe. Brak podziału na kategorie wiekowe i płeć nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania.  Brak
Zatrudnienie G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”. Pełne Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. Częściowe. Brak informacji o dniach straconych. Spółki raportują wskaźnik częstości wypadków.  Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników G4-LA7 Grupy pracowników z wysokim ryzykiem chorób zawodowych.  Pełne Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Pełne  Brak
Szkolenia i edukacja  G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. Częściowe. Część spółek nie raportuje zewnętrznie średniej liczby godzin szkoleniowych w określonych kategoriach.  Brak
Szkolenia i edukacja  G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Szkolenia i edukacja”. Pełne Brak
Kategoria: społeczność
Przeciwdziałanie korupcji G4-SO5 Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i podjęte w tym zakresie działania. Pełne Brak
Przeciwdziałanie korupcji G4-DMA  Podejście do zarządzania aspektem „Przeciwdziałanie korupcji”. Pełne Brak
Pośrednie wpływy ekonomiczne   G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa. Pełne  Brak
Pośrednie wpływy ekonomiczne   G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Pośrednie wpływy ekonomiczne”. Pełne  Brak
Kategoria: odpowiedzialność za produkty
Oznakowanie produktów i usług G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.    Brak
Oznakowanie produktów i usług G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Oznakowanie produktów i usług”. Częściowe. Brak szczegółowych informacji o kluczowych dokumentach regulujących ten aspekt.  Brak
Ochrona danych konsumentów G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.  Pełne Brak
Ochrona danych konsumentów G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ochrona danych konsumentów”. Pełne Brak
Zgodność z regulacjami  G4-PR9 Wartość pieniężna kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.  Pełne Brak
Zgodność z regulacjami G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zgodność z regulacjami”. Pełne  Brak