Pracownicy

„Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim” to jeden z trzech kluczowych celów Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA. Do kluczowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej ENEA należą zatrudnienie oraz BHP. Ponadto ważnymi aspektami są szkolenia i edukacja.  

Kwestie dotyczące zatrudnienia i zarządzania miejscem pracy, w tym BHP, regulują akty prawne takie jak Kodeks Pracy a także regulaminy, szczegółowe procedury i instrukcje poszczególnych spółek. Istotnym dokumentem w tym zakresie jest także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP).

Do spółek, które zarządzają kwestiami miejsca pracy, w tym BHP, w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, należą: ENEA Wytwarzanie, MEC Piła, ENEA S.A. oraz Elektrociepłownia Białystok. Elektrociepłownia Białystok ma wdrożoną normę ISO 18001:2007 dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Pracownicy mają wpływ na zarządzanie Grupą Kapitałową ENEA m.in.:

  • dzięki cyklicznym wyborom reprezentanta pracowników do Rady Nadzorczej ENEA S.A.,
  • dzięki wyborom reprezentanta pracowników w Zarządzie spółki ENEA Operator,
  • poprzez aktywność funkcjonujących w całej Grupie Kapitałowej ENEA Związków Zawodowych.

Zrzeszonych w organizacjach związkowych jest m.in. około 65% pracowników ENEA Wytwarzanie, 77% pracowników ENEA Operator i około 43% pracowników spółki ENEA S.A.

Udział procentowy pracowników poszczególnych spółek objętych układami zbiorowymi w 2012 roku

Procent pracowników spółki objętych umowami zbiorowymi
ENEA SA 100%
ENEA Operator 89%
ENEA Wytwarzanie 83%
Elektrociepłownia Białystok 100%
Elektrownie Wodne 100%*
MEC Piła Nie dotyczy
PEC Oborniki 97,37%**
ENERGOBUD Leszno 78%
BHU 69,32%
ENEA Centrum   Brak danych
Eneos 76%
Energomiar 90,55%
Energetyka Poznańska Zakład Transportu 84%
NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK Nie dotyczy
ITSERWIS Nie dotyczy
Energo-Tour 100%
Windfarm Polska Nie dotyczy
Hotel Edison   Brak danych
* 3 osoby wyłączone z ZUZP tyko w zakresie wynagradzania ** ZUZP w spółce objęci są wszyscy pracownicy z wyłączeniem Zarządu.