O raporcie

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2012 jest drugim raportem CSR Grupy. Pierwszy, tzw. raport otwarcia, dotyczył roku 2011 i był opublikowany  w roku 2012. Grupa Kapitałowa ENEA raportuje kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w systemie rocznym.

Niniejszy raport obejmuje rok kalendarzowy 2012 (okres od 1.01.2012 do 31.12.2012). Jeżeli w raporcie zamieszczono informacje dotyczące innego przedziału czasowego niż rok 2012, jest to każdorazowo zaznaczone w jego treści.

Raport ten został opracowany według najnowszych wytycznych międzynarodowego standardu raportowania GRI G4 na poziomie aplikacji „Core” . W związku z raportowaniem według nowych wytycznych GRI G4 nastąpiły, w stosunku do raportu wcześniejszego, zmiany w nazwie i strukturze wskaźników GRI.

Proces raportowania został przeprowadzony w zgodzie z czterema zasadami ustalonymi w standardzie GRI-G4: uwzględniania interesariuszy, istotności, kontekstu zrównoważonego rozwoju oraz kompletności.  Treść raportu została sporządzona zgodnie z sześcioma zasadami dotyczącymi jakości treści.

W procesie raportowania, którego efektem jest niniejszy raport, brało udział 18 spółek Grupy Kapitałowej ENEA: ENEA S.A., ENEA Operator, ENEA Wytwarzanie, Elektrociepłownia Białystok, Elektrownie Wodne, MEC Piła, PEC Oborniki, ENERGOBUD Leszno, BHU, ENEA Centrum, Eneos, Energomiar, Energetyka Poznańska Zakład Transportu, NZOZ Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK, ITSERWIS, Energo-Tour, Hotel Edison, Windfarm Polska. Proces raportowania wsparła merytorycznie zewnętrzna firma edukacyjno-doradcza CSRinfo. Raport nie został poddany procesowi dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.  

W  proces raportowania zostali zaangażowani interesariusze zewnętrzni oraz pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA. Ich opinie były istotnym elementem procesu priorytetyzacji aspektów, które zostały odzwierciedlone w niniejszym raporcie. 

W procesie raportowania dokonano analizy działalności Grupy Kapitałowej ENEA  pod kątem kluczowych aspektów z perspektywy zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Zidentyfikowano kluczowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA a następnie dokonano ich priorytetyzacji.

W procesie identyfikacji aspektów uwzględniono w pierwszej kolejności:

  1. Aspekty wytycznych standardu raportowania GRI G4.
  2. Wyniki dotychczasowej analizy działalności Grupy Kapitałowej ENEA dokonanej na potrzeby wytyczenia Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA  oraz pierwszego procesu raportowania CSR. Analizy te uwzględniały oczekiwania i opinie interesariuszy.
  3. Aspekty i zagadnienia poddane raportowaniu w poprzednim cyklu raportowania. 
  4. Inne ważne kwestie związane z działalnością firmy w raportowanym 2012 roku.

Omówiono miejsce występowania, zakres  oddziaływania i specyfikę wyłonionych aspektów w kontekście profilu i zakresu działalności firmy i związanych z tym w pierwszej kolejności wyzwań zrównoważonego rozwoju.

W procesie priorytetyzacji aspektów wzięliśmy pod uwagę następujące kryteria: wagę aspektu dla interesariuszy oraz pracowników firmy, a także obecność w Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA. Poza aspektami wskazywanymi przez standard GRI w priorytetyzacji uwzględniliśmy dodatkowe istotne z punktu widzenia strategii Grupy Kapitałowej ENEA i jej odpowiedzialności społecznej tematy.

W rezultacie przeprowadzonego procesu wyłoniono aspekty i tematy priorytetowe, które zostały odzwierciedlone  w niniejszym raporcie. Każdy z nich przeanalizowano pod kątem tzw. granic aspektu, czyli  oceny czy oddziaływanie danego aspektu odnosi się do wewnątrz firmy, czy też skutki oddziaływania tego aspektu są znaczące również na zewnątrz, w otoczeniu społecznym, biznesowym i środowiskowym Grupy Kapitałowej ENEA.

Lista kluczowych aspektów raportowania Grupy Kapitałowej ENEA

Kluczowy aspekt lub temat Oddziaływanie aspektu wewnątrz organizacji Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji
Obszar środowiskowy  
Emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w kontekście wytwarzania i dystrybucji energii V szczególnie dla spółek segmentu „wytwarzanie”  V
Zużycie energii i rozwiązania energooszczędne  V V W szczególności na Klientów 
Wykorzystywane surowce  V V W szczególności na  dostawców i środowisko naturalne
Dbałość o zasoby wodne V V
Odnawialne Źródła Energii (OZE)  V V W szczególności na dostawców, Klientów i środowisko naturalne
Odpady  V V
Compliance – zgodność z regulacjami   V V
Obszar społeczny: zatrudnienie i godna praca  
Zatrudnienie – skala i warunki zatrudnienia  V V
Bezpieczeństwo i  zdrowie pracowników  V V
Szkolenia i edukacja  pracowników  V V W szczególności na Klientów 
 Obszar społeczny: wpływ na społeczności   
Antykorupcyjne polityki i procedury  V V W szczególności na dostawców i Klientów 
Wpływ na społeczności lokalne i współpraca z  nimi V V W szczególności na społeczności lokalne obszaru funkcjonowania spółek
 Wskaźniki społeczne: odpowiedzialność za produkt  
Ochrona prywatności i danych osobowych Klienta  V W szczególności na spółki segmentów „obrót” i  „dystrybucja”  V W szczególności na Klientów
Jakość obsługi Klientów V W szczególności na spółki segmentów „obrót” i  „dystrybucja”  V W szczególności na Klientów 
Kanały komunikacji z Klientami V V W szczególności na Klientów
Oznakowanie usług i produktów, komunikacja ich właściwości   V V W szczególności na Klientów 
Compliance – zgodność z regulacjami i przepisami  VV W szczególności na Klientów i konkurencję 

Każda informacja zwrotna dotycząca niniejszego raportu i jego treści jest dla nas cenna. Zapraszamy Państwa do kontaktu w tej kwestii:

Joanna Maderska
Manager ds. społecznej odpowiedzialności biznesu ENEA
csr@enea.pl
tel: +48/61 884 54 35

maderska-joanna.jpg"Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania drugiego raportu społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA za 2012 rok. Raport nie powstałby, gdyby nie ogromny wysiłek i zaangażowanie wielu osób, zarówno wszystkich tych pracowników spółek Grupy Kapitałowej ENEA, którzy cierpliwie odpowiadali na konieczne pytania oraz brali udział w  opracowywaniu danych do raportu, jak i naszych partnerów społecznych, którzy udzielili wypowiedzi do raportu czy osób których opinie pomogły doborze treści raportu. Wszystkim tym osobom raz jeszcze serdecznie dziękujemy za współpracę i  za wyrozumiałość."